निक्षेपको ब्याजदर

Interest Rate

वित्तिय बजारको आवस्थालाई मध्यनजर गरी यस संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०८०।०९।०६ को निर्णयानुसार मिति २०८०।०९।०८ गते देखी लागू हुने गरि यस सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने निक्षेपको ब्याजदरमा तपशिल बमोजिम परिवर्तन गरिएको हुदाँ आदरणिय सदस्य महानुभावहरुको लागि यो सुचना जारी गरीएको छ ।

१) मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याजदर :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            
अवधि
            
            
 मासिक 
            
            
 त्रैमासिक
            
            
अर्धवार्षिक
            
            
वार्षिक
            
            
एकमुष्ठ
            
            
१ वर्ष 
            
            
१०.५० %
            
            
१०.७५ %
            
            
११ %
            
            
 – 
            
            
११.५० %
            
            
२ वर्ष 
            
            
११ %
            
            
११.२५ %
            
११.५० %             
११.७५ % 
            
            
१२.२५ %
            
            
३ वर्ष 
            
            
११.२५ %
            
११.५० %             
१२ % 
            
            
१२.७५ %;
            
१२.५० %

 

क.     टेवा प्रिमियम मुद्दती निक्षेपमा १२ % ब्याजदर प्रदान गरिने छ ।

     न्यूनतम मौज्दात : रु. १,००,००,०००/– (अक्षरेपी रु. एक करोड रुपैयाँ मात्र) हुनुपर्ने छ ।

ख.    १०० दिने मुद्दती निक्षेपमा १०.५० % ब्याजदर प्रदान गरिने छ । 

२) क्रमिक बचतमा प्रदान गरिने ब्याजदर :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
            
अवधि
            
            
ब्याजदर 
            
३ महिना              
६ % 
            
६ महिना             
७ % 
            
९ महिना             
८ % 
            
            
१ वर्ष 
            
            
९ % 
            
            
२ वर्ष 
            
            
१० %
            
            
३ वर्ष 
            
            
११ %
            
   
३) टेवा सुपर बचतमा प्रदान गरिने ब्याजदर :

                                                                                                                                                                                                   

            
 मौज्दात रकम
            
            
ब्याजदर
            
रु १० हजार माथि रु ५ लाखसम्म  ८ %
रु ५ लाख १ देखि रु २५ लाखसम्म ९ %
रु २५ लाख १ देखि माथि ९.५० %

 

४) जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिला खातामा प्रदान गरिने ब्याजदर :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            
 मौज्दात रकम
            
            
दशैं खर्च
            
            
ब्याजदर
            
रु. १ लाख रु. १५००।– रु.९००
रु. २ लाख रु. ३०००।– रु.१८००
रु. ३ लाख रु. ६०००।– रु.२६००
रु. ४ लाख रु. ९०००।– रु.३४००
रु. ५ लाख रु. १२०००।– रु.४२००

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

क्र.स मौज्दात रकम ब्याजदर क्र.स मौज्दात रकम ब्याजदर
५)  अनिवार्य (नियमित) बचत   ९.५० % ११)   रेमिटान्स बचत ९ %
६) साधारण बचत ८ %             
१२) 
            
टेवा कर्पोरेट बचत ८ %
७) शेयर डिपोजिट बचत  ८.५० % १३)  ज्येष्ठ नागरिक बचत  ११.५० %
८)   बाल बचत (खुत्रुके बचत)   ९.५० %     १४)   कर्मचारी हितकोष बचत ११.५० %
९) नारी बचत  ९ % १५)              

ज्येष्ठ नागरिक बचत

            

(मासिक रुपमा  साँवामा पुँजीकृत गरिने)

            
९.४५ %
१०) घरभाडा बचत  ८.५० %      
      १६) टेवा स्वास्थ्य हितकोष बचत १२ %
      १७) ज्येष्ठ नागरिक हितकोष बचत १२ %
      १८) बाल बचत हितकोष बचत १२ %

१५) कर्जा प्रवाह योजनामा निम्नानुसारको ब्याजदर लागु रहेको छ ।

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

क्र.सं कर्जा शिर्षक             
ब्याजदर
            
 १  लघुवित्त कर्जा (सामुहिक जमानीमा) १६ %
 २  मुद्दति रसिद धितो कर्जा आवधिक बचत धितो कर्जा (रकमको ९० % सम्म कर्जा प्रदान गर्न सकिने) थप २ %
 ३ सहुलियत कर्जा १६ %
 ४ कृषि कर्जा १५ %
 ५  व्यवसायिक कर्जा १६ %
६   भवन निर्माण कर्जा १६ %
 ७ महिला सामुहिक जमानी कर्जा १६ %
८  हायर पर्चेज कर्जा १६ %
९   सामाजिक कर्जा १६ %
१०  आपतकालिन/ उपचार १६ %
११ धितो कर्जा १६ %
१२ सुविधा कर्जा १६ %