कर्जा प्रवाह

क्.सं कर्जा शिर्षक क्.सं कर्जा शिर्षक
१. लघुबित्त कर्जा (सामुहिक जमानीमा ) २. मुद्दती रसिद धितो कर्जा / आबिधिक बचत धितो कर्जा (रकमको ९०% सम्म कर्जा प्रदान गर्न सकिने)
३. सहुलियत कर्जा ४. कृषि कर्जा
५. ब्यबसायिक कर्जा ६. भवन निर्माण कर्जा
७. महिला सामुहिक जमानी कर्जा ८. हायर पर्चेज कर्जा
९. सामाजिक कर्जा १०. आपतकालीन / उपचार कर्जा
११. धितो कर्जा १२. सुविधा कर्जा
१३. टेवा घर-जग्गा खरिद तथा निर्माण कर्जा